نقشه سایت تماس با ما

تحصیلات تکمیلی در روسیه

مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته

این دوره بطور کلی براي دانشجویان خارجی دارای مدرك کارشناسیSc.B که قصد تحصـیل در موسسات آموزش عالی روسیه را دارنـد ایجـاد شـده اسـت. طـول دوره کارشناسـی ارشـد نـاپیوسته بطور متوسط2سال می­باشد. دانشجویــان در ایــن دوره ملـزم بـه گذراندن تــعدادي از دروس تخصصـی مـی باشـند.تعداد ایــن دروس بطـور متوسـط10الــی 12 درس مشتمل بر40 واحـد درسی است. در صورتیکـه دانشـجو در دوره کارشناسـی برخـی دروس پیش نیـار ایــن دوره را نگذرانـده بــاشد پــس از تطبیــق مــدارك دوره کارشناسـی تعدادي درس بعنوان کسر واحد به دروس این دوره اضافه می­گردد. بطور کـلـی تـعداد سـاعات درسی دانشجو در دوره کـارشنـاسی ارشد ناپیوسته بطور متوسط نباید از 14ساعت درسـی در هفته تجاوزکند. علاوه بـر دروس تخصصی دانشجو ملزم به انجام فعالیت تحقیقاتی بعنـوان پـایـان نـامه دوره کارشناسی ارشد می باشـد. ایـن پایـان نامـه بنابـه تعریـف عبـارت اسـت ازمجموع نتایج علمی کشف شده اي که توسط یک مولف بـه رشـته تحریـر درآیـد. پایان نامـه کارشناسی ارشد تحقیق علمی کاملی است که حـاوي نتـایج تئوریک، آزمایشـات علمـی و ابـداع شیوه ها و متدولوژي جدید در حل مسـائل پیچیـده علمـی بـوده و بعنـوان پایـه هـاي تئوریـک محسـوب گـردد. حجم صـفحات پایـان نامـه کــارشناسی ارشـد بــا احـتـســاب تـابـلوهــا، نمودارهـا، اشکـال و فهرست منابع نبایداز75 صفحه تجاوزکند که بسته به رشته های مختلف می تواند تغییر کند، (اشکال و تابلو هـا ممکـن اسـت دربـخـش ضمیمه بیایند). براي هر دانشجوي کـارشنـاسی ارشد یک استاد راهنما با درجـه علمـی بالا مشـخص مـی گـردد. عـلاوه بـر ایـن دانشـجو می­توانـد یـک یـا دو اسـتاد مشـاور داشـته باشد. دانشجوي کارشناسی ارشد می­بایست بصورت فعال به امــر تحصـیل پرداختـه و دروس تعیین شده و تحقیقات انفرادي خود را به موقع به پایان برده و در مهلت تعیین شده پایان نامـه هاي کارشناسی ارشد خود را براي دفاع تحویل دپارتمان مربوط وکمیسیون دفاع از پایان نامه هاي کارشناسی ارشد دهد. به منظور کنترل بر فعالیتهاي تحقیقاتی دانشجوي کارشناسی ارشد فرمهاي خاصی وجود دارد که برنامه کار، ویژگیهاي تحقیق، برنامه زمان بندي شده و ارزیابی دپارتمان و استاد راهنماي وي بـا نظم و ترتیب خاص و با دقت ثبت می­گردد. دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد می­بایست درحضور هیئت ارزیاب وزارت آمـوزش عالی روسیه بوده و پایان نامه و امتحانات دانشجو به تصویب این هیئت برسد.

بـراي اخـذ پذیرش دوره کـارشنـاسی ارشد نـاپیوستـه می­بایست در خـواست متقاضی خــطاب بــه رئیس موسسه آموزش عالی همراه با ذکر رشته تخصصی مورد تقاضا و مـدارك تحصـیلی و ریزنمرات دوره کارشناسی به مـوسسه آموزش عالی مـورد نظـر ارسـال گردیـده و یـا از طریـق دفـتـر نمایندگی وزارتین آموزش عالی و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی که در مسکو مستقر است بصورت متمرکز عمل گردد. علاوه بر این، پذیرش شهروندان خــارجی بصورت انعقاد موافقتنامه هاي مستقیم نیز صورت می­پذیرد.

 

مقطع دکتري.Ph.D

عبارت است از شکل اصلی تربیـت و آمــاده ســازي کــادر عـلـمــی و آموزشی در سیستم تحصیلات تکمیلی کـه امکـان دسـتیابی دانشـجویان بـه سـطح بـالایی از تخصص را فراهم ساخته و برکیفیت تحصیلات آنان می افزاید. دوره دکتري در کشور روسیه عبارت است از شکل اصلی تربیت و آمـاده سـازي کـادر علمـی آموزشـی درسیسـتم فـوق دوره کارشناسی ارشد که امکان دستیابی دانشجویان را بـه سطح بـالایی از تخصـص فـراهم ساخته و بر کیفیت تحصیلات عالی آنان می­افزاید. دانشجویانی براي تحصـیل دردوره دکتـري پذیرفته می­شوندکه دارای مدرك پایان تحصیلات دانشگاهی(کارشناسی ارشـد)بوده، موفقیتهـایی درفعالیتهاي علمی داشته و ازخلاقیت لازم درکار علمی برخوردار باشند. تـاریخ شـروع سـال تحصیلی در دوره دکتري در روسیه اول اکتبر هرسال می­باشد. مـدت تحصیل در دوره دکتري 3 الی 4 سال بوده و در این دوره دانشجو می­بایست حداقل سه درس فلسـفه علـم، درس زبـان خـارجی براي دانشجویان خارجی این درس می­تواند زبان روسی باشد) و دروس تخصصی را امتحان بدهد. ماده درس تخصصی شـامل کلیـه مباحـث در دروس مختلفـی اسـت کـه دانشـجو در آن رشته تخصصی درحال تحصـیل است. دانشـجو می­بایسـت اطلاعــات عــلمی خــود را در آن رشتـه تخصصی کامل نموده و خود را به مرزهاي علمی آن رشته تخصصـی برسـاند. قبولی درامتحانـات این دوره توسط هیئتی بررسی می گردد که توسط رئیس موسسه آموزش عـالی مربوطه تعیین می­شوند. در ترکیب این هیئت حداقل2 استادکرسی همان تخصص و یا فوق دکتري در همان تخصـص وجـود دارنـد. امتحانات بصـورت کتبـی و مصـاحبه حضـوري درحضـور اعضاء “کمیسیون امتحان”برگزارگردیده، در فرم مخصـوص ارزیـابی اعضـاء کمیسـیون ثبـت گردیده و توسط اعضاء ممتحن ثبت و امضاء می گردد. هریک ازدانشجویان این دوره می­بایست یک استاد راهنما با تصویب گروه آموزشی مربوطه انتخاب نماید. استاد راهنما از میان اعضاء هیئت هاي علمی در پـایـه استـادي و فوق دکتـري انتخـاب مـی گـردد. در برخـی مــوارد بــا تصمیم هیئت علمی گـروه آموزشی مربوطه از عضو هیئت علمی با درجه دانشیاري نیز بعنوان استـاد راهنـمـاي دانشجـو استفاده می گردد. دانشجویان این دوره کـه مـطالـعـات و پــروژه هـاي تحقیقاتی خـود را در مرزهاي علـم و تکنولـوژي رشـته تخصصـی خـود دنبـال می­کننـد مجازند همزمان دو استاد راهنما و یـا یک استـاد راهنما و یک استاد مشاور داشته باشند. پذیرش تحصیلی جهت اخذ پذیرش تحصیلی افراد می­توانند مستقلاً اقـدام نماینـد. همچنین اخذپـذیرش می­توانـد از طریق انعقاد موافقت نامه هایی میان موسسات آموزش عالی روسیه و نمایندگی آمـوزش عالی دیگرکشورها صورت گیرد. اعلام پذیرش به متقاضی دوره دکتري توسط حکم رئیس موسسه آموزش عالی مربوطه صورت می گیرد. جهت اخذ پذیرش توسـط نماینـدگی وزارت علوم کشورهاي مختلف مستقر در روسیه، ارسال مدارك ذیل بطور کامل دوماه پـیش از تاریخ شروع به تحصیل متقاضی به این دفتر الزامی است: رونوشت ترجمه شده مدارك دانشگاهی مشتمل بر مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد؛ کپی ترجمه ریز نمرات دوره کارشناسی ارشد متقاضی؛کپی صفحات مشخصات و اعتبار گذرنامه متقاضی و همراهان؛ عناوین مقالات و کتب منتشره، اختراعات و ابتکارات علمی متقاضی در صورت وجود؛کپی ترجمه شده گواهی صحت مزاج متقاضی و همراهان وعدم ابتلا به بیماري های ایدز، هپاتیت و سل؛ درخواست کتبی متقاضی براي اخذ پذیرش با ذکر گرایش و موضوع مورد علاقــه پژوهشـی رساله دوره دکتري؛ تعیین گرایش و موضوع پژوهشی پیشنهادي متقاضی براي رساله دوره دکتري؛ مقررات آموزشی گذراندن موفقیت آمیز امتحانات این دوره؛ تکمیل برنامه انفرادي پروژه تحقیقات دانشجو؛ انجام امور مربوط به رساله تحقیقات دانشجویی در مدت زمان معین. علاوه بر این، دانشجو می بایست هرساله گزارش پیشرفت تحصیلی و پـروژه تحقیقـاتی خــود را در حـضور اعضاء هیئت علمی گروه آموزشی و دانشکده مربوطه ارائـه دهـد. دانشـجویان بورسیه دولت روسیه یا بورسیه توسط دانشگاه محل تحصیل، موظفند بطور تمام وقت به امر تحصیل و تحقیق بپردازند. گزارشـها توسـط مـشــاور علمی درمعاونـت دانشـجویی بررسـی و نتیجه آن جهت اطلاع از وضعیت علمی دانشجوي مربوطه بـه دفـتـر نمایندگی وزارت علوم ارسال مـی گردد.

دوره فوق دکتريD Sc.

دوره فوق دکتري که در روسیه به آن دکترانتوري اطلاق می­شود، امکان ادامه تحصیل فارغ التحصیلان دوره دکتري که چندین سال به امر آموزش و پـژوهش مشـغول بـوده انـد را فراهم می­سازد . طول این دوره دو سال است وکسانی در ایـن دوره پذیرفته می­شوند که داراي مقالات، تألیفات و تحقیقات قابل ملاحظه اي باشند و همچنین نـقـش آشکاري در پیشرفت علمی و تکنولوژیکی رشته تخصصی خود داشته باشند. افرادي که بتو انند با موفقیت ایـن دوره راطـی کنند و از رساله خود دفاع نمایند مدرك“.D Sc. “دریافت می­کنند سپس ایـن افــراد دو سـال بــه امـر تـدریس، پژوهش و تربیت دانشـجویان دوره دکتـري می­پردازنـد. چنانچـه در ایـن 2 سـال کمیت و کیفیت کـارشـان ارزنده باشد به آنها لقب پروفسور (استاد کرسی) داده می­شود .

دوره پادفک روسیه

براي تحصیل در اغلب دانشگاه هاي روسیه، دانش زبان روسی براي ورود به این دوره ها الزامی است. دانشگاه هاي روسیه دوره آماده سازي یا پادفک را به دانشجویان بین المللی که داوطلب ادامه تحصیل به زبان روسی هستند ارائه می دهند. این دوره در کشور روسیه معمولاً در طی دو ترم در طول یک سال تحصیلی و در کوتاه ترین حالت حدود 6 ماه ارائه می شود.

درترم اول زبان روسی و درترم دوم بر اساس رشته مورد نیاز داوطلب، دروس پایه مانند ریاضی، فیزیک،

شیمی، زیست شناسی، تاریخ و جغرافیا به زبان روسی ارائه می شود . دوره پادفک به داوطلب در ادامه

تحصیل به زبان روسی در موارد زیر کمک می کند :

Ø تسلط به زبان روسی در چهار مهارت خواندن، نوشتن، شنیداري و گفت و گو جهت ادامه تحصیل

Ø دریافت گواهی مبنی بر تعیین سطح زبان روسی

Ø افزایش سطح دانش علوم پایه ) زیست شناسی، شیمی، فیزیک و ریاضی (

Ø آشنایی با فرهنگ عمومی تعاملات و سبک زندگی اجتماعی در کشور روسیه

به طور استاندارد و کامل، شروع این دوره در کشور روسیه از اواخر شهریور خواهد بود و تا تیرماه سال بعد

به طول می انجامد که معمولا تا یک ماه هم در بعضی مراکز تقلیل می یابد.

دیدگاه ها (0)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *