نقشه سایت تماس با ما

زیست بوم نوآوری و فناوری

تکنو پارکهای برتر روسیه از نظر رتبه بندی کارآیی عملکرد

تکنو پارکهای برتر روسیه از نظر رتبه بندی کارآیی عملکرد انجمن خوشه های صنعتی و تکنوپارک های روسیه نتایج رتبه [...]

پروژه پارک علم و فناوری مدرسه عالی اقتصاد در آرخانگلسک

پروژه پارک علم و فناوری مدرسه عالی اقتصاد در آرخانگلسک مزایای عضویت در پارک علم و فناوری؛ در تکنوپارک، مشاغل [...]

پارکهای علم و فناوری (تکنوپارکها)

پارکهای علم و فناوری (تکنوپارکها) تکنوپارک چیست؟ تکنو پارک که در اصل مخفف پارک تکنولوژی و نوآوری، پارک فنآوری و [...]