نقشه سایت تماس با ما

نگاهی به سیستم آموزشی روسیه

آموزش پایه

سن ورود به دوره 6 سالگی

سن اتمام دوره 11 سالگی

سیاست کلی آموزشی پیش دبستانی: اصلی ترین سیاست آموزشی مراکز پیش دبستانی، تدوین برنامه هاي

آموزشی ناحیه اي برخوردار از خصوصیات تاریخی، فرهنگی و جغرافیائی نواحی مختلف کشور است.

 

مقطع آموزش ابتدایی

طول دوره آموزشی 4 سال

مقطع سنی : از 6 سالگی تا 11 سالگی

مقطع متوسطه مقدماتی

طول دوره آموزش 5 سال

مقطع سنی : از 11 سالگی تا 15 سالگی

مدرک اعطائی : گواهینامه اتمام دوره متوسطه مقدماتی

مقطع متوسطه تکمیلی

طول دوره آموزشی 2 سال

مقطع سنی : از 15 سالگی تا 17 سالگی

ساختار آموزشی دولت روسیه امکان دستیابی و بهره مندي رایگـان از امکانـات آمـوزش متوسـطه مقـدماتی را تضمین می نماید. مدت زمان تحصیل در کلاسهاي متوسطه مقـدماتی 30-32 سـاعت درهفتـه و در متوسطه تکمیلی 34-36 ساعت در هفته می باشد.  فـارغ التحصـیلان آمـوزش متوسـطه بـه کسب مدرك متوسطه تکمیلی پس از 5 سال تحصیل درمقطع متوسطه مقدماتی و متعاقـب آن دو سال تحصیل در متوسطه تکمیلی نائل می گردند. در مدارس روسی، علاوه بر تهیه لوازم مـورد نیـاز در آغـاز سـال تحصـیلی هر دانش آمـوز ملـزم بـه تـدارك دفترچـه مخصوصـی بـا عنـوان دنونیـک – کارنامه تحصیلی است. گفتنی است که در صفحه اول این دفترچه، ضمن الصاق یک قطعه عکس، اطلاعات کاملی اعم از نام و نام خانوادگی، نشانی منزل، نام پدر و مادر، تلفن محل کار پدر و مادر، تلفن مستقیم مدیر مدرسه، نام و نام خانوادگی مـدیر مدرسـه، گـروه خـونی دانـش آمـوز، شـماره بیمـه، حساسیت هاي پزشکی و دارویی دانش آموز ثبت می گردد. علاوه بر این، تلفن هـاي ضـروري نظیر آتش نشانی، فوریت هاي پزشکی، حوادث گاز، پلیس و سایر مـوارد درصـفحه اول دفتـر لحاظ می گردد. در صفحه هاي بعدي دفترچه نیز، برنامه کلاسی هر ترم لحاظ می گردد. گفتنـی است که سال تحصیلی به چهار بخش تقسیم می شود. در هر تـرم ممکـن اسـت برنامـه کلاسـی تغییر یابد. کلاسهاي فوق برنامه نیز در این دفتر به ثبت می رسد تا خانواده ها دقیقاً درجریـان برنامه مدرسه باشند. صفحه بعدي اختصاص به مشخصات معلمین هر یک از دروس آموزشی دارد. باقی صفحات بجز چند صفحه، تماماً به نظارت درسی دانش آموز اختصاص داشته و خود بر جدول برنامه روزانه به تفکیک دروس، تکلیف منزل، نمرات کلاسی و نظـر معلـم مشـتمل مـی گردد. والـدین دانش آموزان با بررسی روزانه دفترچه مذکور از نحوه عملکرد فرزندان خودآگاهی می یابند. علاوه براین، درپایان هرهفته، درمحل مخصوصی، ناظم مدرسه بـه ارائـه نظرخـود درخصـوص عملکرد آموزشی و اخلاقی دانش آموز می پردازد که باید به اطـلاع والـدین کودکـان رسـیده و توسط آنان تایید گردد. لازم به ذکر است که در مدارس روسی براي هرچنـد کـلاس یـک نـاظم تعیین می شود که امور تحصیلی و انضباطی دانش آموزان آن کلاس ها به ایـن نـاظم مربـوط است و چنانچه دانش آموزي مشکلی پیدا کند از طریق وي برطـرف مـی شـود. مـدیر مدرسـه بیشتر جنبه اداري داشته و اولیاء به ندرت با مدیر در ارتباط می باشند. در پایان دفترچه نیز صفحات نتیجه گیري عملکرد دانش­آموز در سال تحصیلی وجود دارد که بر ریز نمرات دروس چهار ترم تحصیلی، معدل نمرات کلاسی، معدل نمرات کلاسی و امتحانات ترمی، نمره انضباط و امضاي ناظم و ولی دانش آموز مشتمل می گردد. نمره انضباط با نمرات دیگر جمع و معدل گیري نمی شود ولی نقش مهمی در آینده دانش آمـوز دارد. در صـفحه پایـانی کارنامه تحصیلی همچنین نظر کلـی مدرسـه درخصـوص تـرم هـاي چهارگانـه و نظریـه کلـی درخصوص وضعیت دانش آموز طی سال تحصیلی درج می گردد.از آنجاییکه این دفترچـه بـه منزله پرونده تحصیلی غیر رسمی دانش آموز بشمار مـی رود، از ایـن روي طریقـه نگهـداري مناسب از آن الزامی است. سیستم نمره دهی نظام معمول اعطاي نمره در مدارس متوسطه: نمره 2 – نمره عدم رضایت وکفایت در درس مربوطه؛ نمره 3 – نمره رضایت بخش مرز بین قبولی ومردودي؛ نمره 4 – نمره خوب؛  نمره 5 – نمره عالی می باشد.

 

 

 

دیدگاه ها (0)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *